قرآن استاد ابوبکرشاطری
شماره سوره

نام سوره

دریافت | دانلود
۱الفَاتِحَه
۲البَقَره (آیه ۸۳ – ۱)
۲البَقَره (آیه ۱۶۲ – ۸۴)
۲البَقَره (آیه ۲۳۰ – ۱۶۳)
۲البَقَره (آیه ۲۸۶ – ۲۳۱)
۳آل عِمران (آیه ۵۱ – ۱)
۳آل عِمران (آیه ۱۱۱ – ۵۲)
۳آل عِمران (آیه ۱۵۵ – ۱۱۲)
۳آل عِمران (آیه ۲۰۰ – ۱۵۶)
۴النِساء (آیه ۳۶ – ۱)
۴النِساء (آیه ۸۴ – ۳۷)
۴النِساء (آیه ۱۲۸ – ۸۵)
۴النِساء (آیه ۱۷۶ – ۱۲۹)
۵المَائِده (آیه ۲۲ – ۱)
۵المَائِده (آیه ۶۳ – ۲۳)
۵المَائِده (آیه ۹۲ – ۶۴)
۵المَائِده (آیه ۱۲۰ – ۹۳)
۶الأنعام (آیه ۴۴ – ۱)
۶الأنعام (آیه ۸۸ – ۴۵)
۶الأنعام (آیه ۱۲۸ – ۸۹)
۶الأنعام (آیه ۱۶۵ – ۱۲۹)
۷الأعراف (آیه ۴۹ – ۱)
۷الأعراف (آیه ۹۵ – ۵۰)
۷الأعراف (آیه ۱۵۱ – ۹۶)
۷الأعراف (آیه ۲۰۶ – ۱۵۲)
۸الأنفال(آیه ۵۹ – ۱)
۸الأنفال(آیه ۷۵ – ۶۰)
۹التّوبه (آیه ۴۲ – ۱)
۹التّوبه (آیه ۸۸ – ۴۳)
۹التّوبه (آیه ۱۲۹ – ۸۹)
۱۰یونس (آیه ۴۵ – ۱)
۱۰یونس (آیه ۱۰۹ – ۴۶)
۱۱هود (آیه ۵۴ – ۱)
۱۱هود (آیه ۱۲۳ – ۵۵)
۱۲یوسف (آیه ۵۴ – ۱)
۱۲یوسف (آیه ۱۱۱ – ۵۵)
۱۳الرّعد